Office : Monday - Friday - 8:30 - 17:30

  • +622 513 8891-4
  •  info@agroupconsult.com

A Group Consultants Co.,Ltd.

A Group Consultants Co.,Ltd. is an engineering consulting firm established by Thai engineers and expertises aiming to apply their work experiences and technical knowledge as well as modern technology for best serving its clients’ objectives. The main services provided are engineering, technology, and management for governmental offices, state enterprises, institutes, and private firms in local and other countries.

- การวางผังเมือง/ชุมชน

- การออกแบบพื้นที่เฉพาะชุมชน

- การวางผังโครงการ

 

1 2
การวางแผนฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณสถาน กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงธนบุรี การวางแผนฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณสถาน กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงธนบุรี
   
3 4
การวางผังพัฒนาเมืองย่านธุรกิจพาณิชยกรรมหลักของกรุงเทพมหานคร การวางผังพัฒนาเมืองย่านธุรกิจพาณิชยกรรมหลักของกรุงเทพมหานคร
   
5 6
การวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะโดยรอบ โครงการวงแหวนอุตสาหกรรม การวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะโดยรอบ โครงการวงแหวนอุตสาหกรรม
   

- การออกแบบระบบสารสนเทศ

- การนำเข้าข้อมูลแผนที่ดิจิตอล

- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

- การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลระยะไกล

 

1 2
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและเผ้าระวังภัยแล้ง และอุทกภัย การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและเผ้าระวังภัยแล้ง และอุทกภัย
   
3 4
การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำแระปาภาคตะวันออก การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ.แพร่ และ ลำพูน
   
5 6
การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาวิกฤตน้ำ ระยะที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาวิกฤตน้ำ ระยะที่ 2
   

- ถนน ทางหลวง

- การจราจรและขนส่ง

- สะพาน/ทางยกระดับ

 

1

การศึกษาการขยาย 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 อุตรดิตถ์-เด่นชัย

2

การศึกษาฯ ออกแบบอาคารที่จอดรถอัตโนมัติ

3

การศึกษาแผนหลักโครงข่ายคสนาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา

4

การศึกษาออกแบบและระบบสารณูปโภค ในเขตกทม.

5

การออกแบบถนนไร้ฝุ่นใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 6

การความคุมงานก่อสร้างทางลอด ถนนศรีนครินทร์ - อุดมสุข

 


- ระบบชลประทาน

- สูบน้ำด้วยไฟฟ้า

- อาคารด้านชลศาสตร์

1 2
การศึกษาปรับปรุงระบบชลประทาน มหาราช จ.สิงค์บุรี การศึกษาปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ จ.สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
   
3 4
การศึกษาปรับปรุงระบบชลประทาน ลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา การจัดทำแผนหลักการผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม
   
5 6
การออกแบบป้องกันสิ่งก่อสร้าง ด้านแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาการวางแผนหลัก และศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา