Office : Monday - Friday - 8:30 - 17:30

  • +622 513 8891-4
  •  info@agroupconsult.com

ด้านวิศวกรรม คมนาคมและขนส่ง

- ถนน ทางหลวง

- การจราจรและขนส่ง

- สะพาน/ทางยกระดับ

 

1

การศึกษาการขยาย 4 ช่องทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 อุตรดิตถ์-เด่นชัย

2

การศึกษาฯ ออกแบบอาคารที่จอดรถอัตโนมัติ

3

การศึกษาแผนหลักโครงข่ายคสนาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา

4

การศึกษาออกแบบและระบบสารณูปโภค ในเขตกทม.

5

การออกแบบถนนไร้ฝุ่นใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 6

การความคุมงานก่อสร้างทางลอด ถนนศรีนครินทร์ - อุดมสุข