>

โครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร

โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด

โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ กรุ๊ป คอนชัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาไทย จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกร และนักวิชาการในสาขาต่างๆ เพื่อร่วมกันนำความรู้ ประสบการณ์ ...

การให้บริการ

บริษัทฯ ให้บริการโดยเน้นคุณภาพและความต้องการของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ...

หน่วยงานที่ให้บริการ

ด้วยเรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการในงานศึกษาโครงการอย่างรอบด้าน โดยได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน..

ร่วมงานกับเรา

©2017 A Group Consultant Co.,Ltd. | 1111/121 Ladprao Rd. Jandrakasem Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 0 2513 8891-4 Fax : 0 513 8268 | Web By aWEB

Search