Office : Monday - Friday - 8:30 - 17:30

  • +622 513 8891-4
  •  info@agroupconsult.com

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

- การออกแบบระบบสารสนเทศ

- การนำเข้าข้อมูลแผนที่ดิจิตอล

- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

- การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลระยะไกล

 

1 2
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและเผ้าระวังภัยแล้ง และอุทกภัย การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและเผ้าระวังภัยแล้ง และอุทกภัย
   
3 4
การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำแระปาภาคตะวันออก การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ.แพร่ และ ลำพูน
   
5 6
การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาวิกฤตน้ำ ระยะที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาวิกฤตน้ำ ระยะที่ 2