Office : Monday - Friday - 8:30 - 17:30

  • +622 513 8891-4
  •  info@agroupconsult.com

ขอบเขตการให้บริการ

logo

  • การวางแผนแม่บท
  • การศึกษาความเหมะสม
  • การควบคุมงานก่อสร้าง
  • การบริหารจัดการโครงการ
  • การสำรวจออกแบบรายละเอียด
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศ และสื่อสาร
  • การวิเคราะห์ และออกแบบโดยซอฟแวร์