Office : Monday - Friday - 8:30 - 17:30

  • +622 513 8891-4
  •  info@agroupconsult.com

ด้านการวางผังเมืองและพัฒนาเมือง

- การวางผังเมือง/ชุมชน

- การออกแบบพื้นที่เฉพาะชุมชน

- การวางผังโครงการ

 

1 2
การวางแผนฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณสถาน กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงธนบุรี การวางแผนฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณสถาน กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงธนบุรี
   
3 4
การวางผังพัฒนาเมืองย่านธุรกิจพาณิชยกรรมหลักของกรุงเทพมหานคร การวางผังพัฒนาเมืองย่านธุรกิจพาณิชยกรรมหลักของกรุงเทพมหานคร
   
5 6
การวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะโดยรอบ โครงการวงแหวนอุตสาหกรรม การวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะโดยรอบ โครงการวงแหวนอุตสาหกรรม