Office : Monday - Friday - 8:30 - 17:30

  • +622 513 8891-4
  •  info@agroupconsult.com

ด้านวิศวกรรม ชลประทาน

- ระบบชลประทาน

- สูบน้ำด้วยไฟฟ้า

- อาคารด้านชลศาสตร์

1 2
การศึกษาปรับปรุงระบบชลประทาน มหาราช จ.สิงค์บุรี การศึกษาปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ จ.สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
   
3 4
การศึกษาปรับปรุงระบบชลประทาน ลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา การจัดทำแผนหลักการผันน้ำจากเขื่อนสตึงนัม
   
5 6
การออกแบบป้องกันสิ่งก่อสร้าง ด้านแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาการวางแผนหลัก และศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา