Office : Monday - Friday - 8:30 - 17:30

  • +622 513 8891-4
  •  info@agroupconsult.com

ด้านวิศวกรรม ชายฝั่ง

- ท่าเทียบเรือ

- อาคารชายฝั่งทะเล

- การป้องกันการลุกล้ำของน้ำเค็ม

- แบบจำลองคณิตศาสตร์

 

1 2
การศึกษาปรับปรุงระบบป้องกันน้ำเค็ม จ.สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม การพัฒนาแบบจำลองคุณภาพน้ำ โครงการจัดตั้งศุนย์ปฎิบัติการป้องกัน และบรรเทาวิกฤตน้ำ
   
3 4
การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขนาดใหญ่ และริมทะเลทั่วประเทศ การออกแบบปรับปรุงเขื่อนป้องกัน การกัดเซาะชายหาดแหลมป่อง จ.กระบี่
   
5 6
การศึกษาออกแบบป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำโขง การศึกษาออกแบบป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำชี