วัตถุประสงค์

เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบจัดทำแบบรายละเอียด รายการ ประมาณราคา และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับนำไปดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ในอัตราการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ตามแผนแม่บทระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร และนโยบายของรัฐบาล

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองสายหลักต่างๆ โดยสามารถเร่งระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงไม่ต้องผ่านระบบคลองตามปกติ ได้ 60 ลบ.ม./วินาที
  • โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ เขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน และ จตุจักร  ประมาณ 650 ตร.กม.
  • สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยากลับมาตามอุโมงค์เพื่อเจือจางน้ำเสียในคลองเปรมประชากรและคลองระบายน้ำหลักในฤดูแล้ง