ความเป็นมา

project banner

กรุงเทพมหานครมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง (Flood plain) ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมักประสบปัญหาสภาวะน้ำท่วมอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาถึงแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ

ครอบคุลมพื้นที่ประมาณ 650 ตารางกิโลเมตร จะมีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ อันมีสาเหตุสำคัญจากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดน้ำหลากจากพื้นที่ดังกล่าวลงสู่ระบบคลองภายในพื้นที่ โดยมีอัตราการไหลสูงเกินกว่าขีดความสามารถของระบบคลองที่มีอยู่จะสามารถรับได้ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ อีกทั้งยังมีสาเหตุมาจากน้ำหลากจากพื้นที่ข้างเคียงที่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครไหลล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมในพื้นที่

รวมทั้งเกิดจากน้ำเหนือไหลบ่าเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก และหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 ซึ่งสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก โดยหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กรุงเทพมหานครดำเนินการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกภายในคันกั้นน้ำพระราชดำริ จะต้องรองรับปริมาณ

น้ำหลากจากภายนอกพื้นที่ในอัตราการระบายน้ำรวม 110 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวคลองสอง คลองลำหม้อแตก คลองพระยาสุเรนทร์ และคลองสามวา ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยได้พิจารณาดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่ โดยการเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยให้มีอัตราในการระบายน้ำ 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ด้วยโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี และนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร) โดยในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นระบบ

ทำให้กรุงเทพมหานครจะทำให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยพิบัติจากน้ำท่วม แต่เนื่องจากโครงการก่อสร้างเป็นโครงการขนาดใหญ่มีการลงทุนสูง มีเทคโนโลยีและวิธีการที่ซับซ้อน รวมทั้งจะต้องป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์ดังกล่าว

จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบจัดทำแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่มีบุคลากรเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องทำการจ้างที่ปรึกษาออกแบบจัดทำแบบรายละเอียด รายการประมาณราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา