ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลโครงการ

a 3งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบ จัดทำแบบรายละเอียด รายการประมาณราคา และเอกสารประกวดราคา

โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 
13.00 น. - 16.00 น.
ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 โรงแรมเคยูโฮม (KU HOME) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
โทร/โทรสาร 0-2245-4476  Email : Premprachakon.dds2(@)gmail.com