- การออกแบบระบบสารสนเทศ

- การนำเข้าข้อมูลแผนที่ดิจิตอล

- การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

- การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลระยะไกล

 

1 2
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและเผ้าระวังภัยแล้ง และอุทกภัย การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามและเผ้าระวังภัยแล้ง และอุทกภัย
   
3 4
การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำแระปาภาคตะวันออก การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ.แพร่ และ ลำพูน
   
5 6
การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาวิกฤตน้ำ ระยะที่ 1 การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาวิกฤตน้ำ ระยะที่ 2