- ระบบประปา

- ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

- น้ำบาดาล

 

1 2
การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
อิสเทิร์นซีบอร์ด (H-ESIE) จังหวัดระยอง
การศึกษาออกแบบระบบระบายน้ำ ระบบประปา และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย
นิคมอุสาหกรรม H-ESIE
   
3 4
การจัดทำแบบจำลองโครงข่ายระบบท่อส่งน้ำประปา
นิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัด ระยอง
การศึกษาแผนหลักระบบท่อส่งน้ำดิบ บริษัทจัดการพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
   
5 6
การศึกษาความเหมาสม และพัฒนาศักยภาพน้ำบาดาล ในพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราด การศึกษาการลงทุนในกิจการประปา ตามแนวทางแปรรูปกิจการของการประปาภูมิภาค