- เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ

- ระบบระบายนำ และป้องกันน้ำท่วม

- ไฟฟ้าพลังน้ำ

- ชลศาสตร์ลำน้ำ

- การปรับปรุงลำน้ำ และป้องกันตลิ่ง

 

1 2
การศึกษาออกแบบอาคารระบายน้ำล้น อ่างพักน้ำนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง การศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่เขตชุมชน จ.อุบลราชธานี
   
3 4
การศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่ชุมชน จังหวัด เพชรบูรณ์

การศึกษาและออกแบบทำนบกั้นลำน้ำ Katal-Katal และ Asem-Asem
และคลองผันน้ำ อินโดนิเซีย

   
5 6
การศึกษาปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา การศึกษาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮองสอน